Có 1 kết quả:

phát tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia lời cho những người góp vốn.