Có 1 kết quả:

phát tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt đầu cảm thấy có sự ham muốn về xác thịt, chỉ lúc dậy thì.

Một số bài thơ có sử dụng