Có 1 kết quả:

phát sầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nảy sinh lòng buồn rầu.

Một số bài thơ có sử dụng