Có 1 kết quả:

phát quật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đào lên — Moi móc mà tìm ra.

Một số bài thơ có sử dụng