Có 1 kết quả:

phát dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho rõ hơn, lớn hơn.

Một số bài thơ có sử dụng