Có 1 kết quả:

phát trích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Moi móc được tội ác kín đáo của người khác.