Có 1 kết quả:

phát phóng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem thả ra. Trả tự do.