Có 1 kết quả:

phát tán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lọt ra ngoài mà tan biến đi.

Một số bài thơ có sử dụng