Có 1 kết quả:

phát tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lọt ra ngoài, bày lộ ra ngoài. Đoạn trường tân thanh có câu: » Anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa «.

Một số bài thơ có sử dụng