Có 1 kết quả:

phát lưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa đi đày ở nơi xa.