Có 1 kết quả:

phát nguyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt nguồn.

Một số bài thơ có sử dụng