Có 1 kết quả:

phát nhiệt

1/1

phát nhiệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. bị sốt
2. phát nhiệt