Có 1 kết quả:

bát bát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mau lẹ, nhanh nhẹn.

Một số bài thơ có sử dụng