Có 1 kết quả:

phát tường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có điềm lành.

Một số bài thơ có sử dụng