Có 1 kết quả:

phát đoan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở đầu mối, bắt đầu, mở đầu.