Có 1 kết quả:

phát cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy ra mà đưa cho. Cũng nói: Cấp phát.