Có 1 kết quả:

phát dục

1/1

phát dục

phồn thể

Từ điển phổ thông

lớn lên, trưởng thành

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lớn lên. Tăng trưởng.