Có 1 kết quả:

phát nha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nảy mầm. Mọc mầm.