Có 1 kết quả:

phát hiệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra dấu cho người khác bắt đầu hành động.