Có 1 kết quả:

phát kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm thấy, tìm ra.