Có 1 kết quả:

phát giác

1/1

phát giác

phồn thể

Từ điển phổ thông

phát giác

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem chuyện kín đáo của một người nói cho mọi người cùng biết.