Có 1 kết quả:

phát ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem ra mà nói.