Có 1 kết quả:

phát ngôn nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người đại diện cho một cơ quan hay tổ chức để phát biểu tin tức, tuyên bố.