Có 1 kết quả:

phát thệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói lên lời thề thốt.