Có 1 kết quả:

phát chẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem ra mà cho không.