Có 1 kết quả:

phát khởi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tạo dựng nên. Mở đầu ra.