Có 1 kết quả:

phát đạt

1/1

phát đạt

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. nở nang
2. phát đạt

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở mang tới mức lớn hơn.

Một số bài thơ có sử dụng