Có 1 kết quả:

phát giáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lên men ( ta có người đọc Phát điếu ).