Có 1 kết quả:

phát nạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt đầu, mở đầu.