Có 1 kết quả:

phát lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Để hở ra, khiến người khác biết.

Một số bài thơ có sử dụng