Có 1 kết quả:

phát âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bật ra tiếng, tức cách đọc một tiếng.