Có 1 kết quả:

bạch tẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông già đầu bạc. Chỉ ông già.

Một số bài thơ có sử dụng