Có 1 kết quả:

bạch quả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên khác của cây “ngân hạnh” 銀杏. § Còn gọi là: “phật chỉ giáp” 佛指甲, “công tôn thụ” 公孫樹, “áp cước” 鴨腳.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên chỉ trái Ngân hạnh.