Có 1 kết quả:

bạch đàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức là cây “đàn hương” 檀香, có thể làm khí cụ, hương liệu hoặc dùng chế thuốc.