Có 1 kết quả:

bạch viên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vượn lông trắng. § Cũng viết là “bạch viên” 白蝯.
2. Chỉ “Bạch Viên công” 白猿公, theo truyền thuyết là người giỏi kiếm thuật thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng