Có 1 kết quả:

bạch đường

1/1

bạch đường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đường kính, đường trắng