Có 1 kết quả:

bạch y

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Y phục màu trắng.
2. Ngày xưa người chưa làm quan mặc quần áo trắng. Sau “bạch y” 白衣 chỉ người thường không có công danh.
3. Ngày xưa đứa đày tớ trẻ con (“đồng bộc” 童僕) mặc áo trắng, nên gọi đồng bộc là “bạch y nhân” 白衣人.
4. Tiếng nhà Phật chỉ người phàm tục, không xuất gia đầu Phật. ◇Duy Ma Cật sở thuyết kinh 維摩詰所說經: “Tuy vi bạch y, phụng trì sa môn” 雖為白衣, 奉持沙門 (Quyển thượng 卷上).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo trắng. Chỉ người chưa thi đậu làm quan — Tiếng nhà Phật chỉ người phàm tục, không xuất gia đầu Phật.

Một số bài thơ có sử dụng