Có 1 kết quả:

bạch y khanh tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người tuy không có công danh chức tước, nhưng địa vị so với khanh tướng không khác. ◇Dụ thế minh ngôn 喻世明言: “Phong lưu tài tử chiếm từ tràng, chân thị bạch y khanh tướng” 風流才子占詞場, 真是白衣卿相 (Quyển thập nhị) Tài tử phong lưu ở chốn văn chương thi phú, đúng là bậc bạch y khanh tướng.