Có 1 kết quả:

bạch sam

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo trắng — Chỉ áo tang.

Một số bài thơ có sử dụng