Có 1 kết quả:

bạch thoại văn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Văn tự theo thể nói thường cho phổ thông dễ hiểu. § Tương đối với “văn ngô”n 文言. Cũng nói là “ngữ thể văn” 語體文.