Có 1 kết quả:

bạch vân thương cẩu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mây trắng biến thành chó xanh. Tỉ dụ việc đời biến hóa vô thường. § Cũng nói là “bạch y thương cẩu” 白衣蒼狗. Do hai câu thơ của ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Thiên thượng phù vân như bạch y, Tư tu cải biến như thương cẩu” 天上浮雲如白衣, 斯須改變如蒼狗 (Khả thán 可嘆) Trên trời mây nổi như áo trắng, Khoảnh khắc biến thành như chó xanh.