Có 1 kết quả:

bạch ma

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây nhỏ cao chừng một thước, hoa vàng, hạt đen, dùng làm thuốc, vỏ cây dùng làm dây.
2. Đời Đường chiếu thư viết trên “ma chỉ” 麻紙 giấy đay, hoặc vàng hoặc trắng. Chiếu thư cho những việc quan trọng như lập hoàng hậu, thảo phạt, bái tướng... đều dùng “bạch ma” 白麻; chiếu thư chế sắc thì dùng “hoàng ma” 黃麻.

Một số bài thơ có sử dụng