Có 1 kết quả:

bách bát chung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hồi chuông chùa, đánh lên vào buổi sáng và gần tối gồm một trăm lẻ tám tiếng.

Một số bài thơ có sử dụng