Có 1 kết quả:

bách phân pháp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phép tính phần trăm. § Thí dụ: 1∕5 tính thành 20%.