Có 1 kết quả:

bách công

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Các loại thợ chuyên nghề. ◇Kỉ Quân 紀昀: “Bách công kĩ nghệ, các từ nhất thần vi tổ” 百工技藝, 各祠一神為祖 (Duyệt vi thảo đường bút kí 閱微草堂筆記, Loan dương tiêu hạ lục tứ 灤陽消夏錄四).
2. Theo “Thư Kinh” 書經 nghĩa là “bách quan” 百官, tất cả các quan làm việc ích lợi cho dân.
3. Ngày xưa chỉ quan xây dựng thành quách, đô ấp, cung thất..., chế tạo xe, khí giới...

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các quan trong triều — Chỉ chung giới thợ thuyền.

Một số bài thơ có sử dụng