Có 1 kết quả:

bách chiết thiên hồi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả. ◇Triệu Phác Sơ 趙樸初: “Bách chiết thiên hồi tâm bất thối” 百折千回心不退 (Dữ Nhật Bổn Phật giáo hữu nhân 與日本佛教友人) Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả lòng không thối chuyển.