Có 1 kết quả:

bách nhật khái

1/1

bách nhật khái

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh ho gà