Có 1 kết quả:

bách tuế chi hậu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sau trăm năm. Ý nói sau khi chết. ◇Thi Kinh 詩經: “Bách tuế chi hậu, Quy vu kì cư” 百歲之後, 歸于其居 (Đường phong 唐風, Cát sanh 葛生) Sau cuộc sống trăm năm, Em sẽ về chung một phần mộ (của chàng).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sau trăm năm. Ý nói sau khi chết.

Một số bài thơ có sử dụng