Có 1 kết quả:

bách thần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ các vị thần linh. ◇Thi Kinh 詩經: “Hoài nhu bách thần, Cập hà kiều nhạc” 懷柔百神, 及河喬嶽 (Chu tụng 周頌, Thì mại 時邁) Vỗ về yên định các vị thần linh, Cho đến (những vị) ở sông rộng, núi cao.

Một số bài thơ có sử dụng