Có 1 kết quả:

bách hoa mật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ mật do loài ong hút nhuỵ trăm thứ hoa mà làm ra. Thứ mật quý.